از سر شب سه چهار بار برای توضیح دادن به بابام گفتم، ببین پسر خوب!