میدونی پسرم، ایتز یونیورسالی اکنالجد، که آدم خودخواه، لیاقت رابطهٔ سالم رو نداره.