آقا ما سوال داشتیم ها، بچه تنبل‌های ته سالن :) @saeid #irDevConf