دلم می خواست دیروز آقای صابر راستی‌کردار هم مهمان ویژه بود. @rastikerdar #irDevConf