غیر از جرج مایکل، موسیقی ندارن؟ آها دیروز چه‌گه‌وارا هم بود. #irDevConf