من غافلگیر شدم، فکر نمی کردم راجع به کراس پلتفرم، اون هم توی این سطح، توی این همایش صحبت بشه. @FaridArzpeyma #irDevConf