راستش رو بگم، من بلیط رو برای دیدن آقای فرهادی خریدم. #irDevConf