ولی اینترنت خوب بوده، سپاس ما را پذیرا باشید. #irDevConf