وایستادن با یه آقای سیبیلوی جاافتاده‌‌ای به حرف راجع به قاچاق، سه تا ایستگاه رد شد، دوباره دارم برمیگردیم. هشتگ آدم ندیده، هشتگ سیبیل.