یه رفیق اهوازی داشتیم. میخواست بگه بیا ببینمت، میگفت، بیا طرفم!