بالا پایین کردنم رو برای پسره تعریف کردم، با خنده میگه حالا حواست رو جمع کن ببین داری درست میری؟ میگم این که چیزی نیست،