ولی الان سه تا خانم اشتباهی اومدن ایستگاه آخر، دیگه قطار نیست. این بالا هم هیچ ماشینی نیست.