بابا میگه مادرزنت دوست ندارم. میگم منم دوستش ندارم.