مثل امشب، میتونم برم با هر کسی توی خیابون سر صحبت رو باز کنم، اختلاط کنم و دوست بشم.