میگم باطریم تموم شد، بابا میگه تا صبح بیداری. میگم اون برق اضطراریه، نمیشه بهش اعتماد کرد!