شما، بله خود شما، خجالت بکش! خودت میدونی چی کار کردی. با آیینه مشاجره میکند.