مامان زردآلو اورده، میگه آخراشه، خودم با چوب از اون بالا بالای درخت انداختم.