مرحوم در ساعات پایانی عمر خویش، از هذیان توییتی به هذیان منشنی روی آورده بود.