عکس دسته‌جمعی آخرش رو نگاه میکنم، مرحوم فقط سیبیل‌هاش معلومه. :{