مرحوم از دیستنسینگ لنگوئیج برای خطاب خودش استفاده میکرد. وی با خودش احساس نزدیکیِ زیادی میداشت!