«من گوش استماع دارم، بگو!» https://t.co/JXSDAbUK1h