میگفت این تویی، این آدم نه ها، این غزل، این مصرع آخر … https://t.co/rarF1zSqFJ