اینقدر که من توی این اتاق گریه کردم، خونه خودم نکردم.