داشتم خودم رو کِش میدادم و فکر میکردم که دیشب چقدر خسته بودم، نگاه کردم دیدم زیرشلواری رو بر عکس پوشیدم.