ضرر و آزار و اذیت مصرف کننده به کنار، ولی به نظرتون شرکتی که «قانون داخلی» (و نه محدودیت خزانه‌داری دولت کذایی) برای فروش به «ایرانیان» داره