… باید اجازه فروش قانونی توی کشور داشته باشه؟ زامبی‌بازی رو کاری ندارم که همیشه هست و امکان داره.