ولی میگم. میگم اگر حسادت کنم، میگم اگر دلتنگ بشم، میگم اگر متنفر …