پرنده‌ای که همیشه در آب ایستاده، و همیشه خیره و مفتون به آبه. و برابش عجیبه که کسی که همیشه در آب ایستاده چرا باید اینقدر علاقه به آب تکراری