داشته باشه. شعر که اصلن یادم نمیاد، نه حتی پرنده، استاد هم خبردار شدم پارسال فوت کرد، با این که مسن نبود.