چرا یادم افتاد؟ امشب چند دقیقه بالای آب توی استخر تقریبن خالی ایستاده بودم.