آدم بیجنبه، یعنی کسی که وسط استخر میاد توییتر و اینستا رو چک میکنه!