اگر شما هم به این عمق از اعتیاد رسیدین، بیاییم یه ای ای بزنیم!