میگفت تنگی عروق داری، چون ورزشکار بودی و یکهو ول کردی.