ایشون هم فهمید من یکهو رها میکنم. هرچند، خودم که قبول ندارم.