فان ویت فلگز، اسپینوزا کوپر. بشتابید، بشتابید! :دی https://t.co/WnyoaK6QRp