با همون پرینسیپلی که میخواستم فرار نکنم به یه چیز دیگه، دارم فرار میکنم به یه چیز دیگه!