فلانی گفت فلانی، بعد صبر کرد، یه «ولی» گفت، باز هم صبر کرد و بعد حرفش رو غورت داد. حتی برنگشتم نگاه کنم، که بفهمه برام مهمه!