از هر طرفی به موضوع حمله میکنم، به دست نمیاد، نمیدونم چه کار باید کرد.