میگم که، ما اینجا هرچقدر از ایرانی بودن خودمون احساس حقارت میکنیم(!)، اونها، –دقیقن برعکس– متوهمند. https://t.co/JOkKUIPcVR