نشسته بودن روی نیمکت، دوتاشون داشتن بستنی میخوردن. یکهو حواسم جمع شد دیدم من هم دارم بستنی میخورم!