آدمی که باید بستری بشه، میاد میشینه ۱۴۰ کاراکتر به ۱۴۰ کاراکتر، تمام دنیا رو تحلیل میکنه.