همه‌مون هم که عاقل و بالغ و دهن‌بین هستیم و هر چی هر کسی گفت باور میکنیم.