User avatar

امریکایی‌ها سال پیش حمله کردند به زندان موصل که در تصرف داعش بود. برای آزاد کردن چند «امریکایی» که بعد گفتند اطلاعات اشتباه بوده و امریکایی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10