User avatar

نبودن. بعد هم چون رفته بودن، چند تا زندانی رو هم آزاد کرده بودند. همین سودو-ژورنالیست ما همه تحلیل کردن که ببینید بخاطر انسانیت چه کارها که

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10