User avatar

نکردند و دستشون درد نکنه. اون موقع در اوج شوک داعش بود. چند ماه بعد معلوم شد چه کسانی در اون زندان بودند که آزاد شدند. مسؤولین شهر موصل که

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10