Avatar for geminorum

مدرس صادقی این شماره داستان درباره مجله «لوح» نوشته. میگه سردبیرش فقط رسم‌الخط رو دست میزد. لیست کرده، یکیش هم نونِ عوض تنوین.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10