چقد دلم واسه فید مبهم ها تنگ شده بود. نمیدونستم کجا بگمشون
منم همینطور :) ‎- دختر حوا
هوووم ‎- ملیحه سادات