چقد دلم واسه فید مبهم ها تنگ شده بود. نمیدونستم کجا بگمشون
منم همینطور :) ‎· دختر حوا
هوووم ‎· ملیحه سادات