یعنی بریم؟ همه خوابیدن؟ خبری نیست؟ ای بابا که :/
من هستم ولی خستم ‎- دختر حوا
چه خوب ک هستی ‎- ملیحه سادات
من خستم ولی هستم :)) ‎- Dr.RoHo