یعنی بریم؟ همه خوابیدن؟ خبری نیست؟ ای بابا که :/
من هستم ولی خستم ‎· دختر حوا
چه خوب ک هستی ‎· ملیحه سادات
من خستم ولی هستم :)) ‎· Dr.RoHo
:دی ‎· ملیحه سادات