عاخ عاخ.... آدمهای ِ بی تفاوت و زیادی ریلکس چقد روی اعصابن...عاخ عاخ
اقایون یعنی :)) ‎· خانوم میم
فرق نداره.از هر دو طیف برخورد داشتم میم جون. روی اعصابمن ‎· ملیحه سادات
من من :دی ‎· آیــــه!