آتشی در سینه دارم جاودانی...
بگذار بگذرد ‎- ملیحه سادات