آتشی در سینه دارم جاودانی...
بگذار بگذرد ‎· ملیحه سادات